Home » Blog » Howto » การบัญชีพื้นฐาน 1

การบัญชีพื้นฐาน 1

ประเภทบัญชี
 1. บัญชีการเงิน
 2. บัญชีบริหาร
การบัญชี คือ 
 1. การจดบันทึก
 2. แบ่งแยก ตาม หมวดบัญชี
 3. สรุปผล -> งบการเงิน
ด้านของบัญชี
 1. debit
 2. credit
การลงบัญชีคู่ (Double-entry system)
กฎพื้นฐานของการทำบัญชี

ประเภทบัญชี
 1. บัญชีการเงิน - นำเสนอ ผู้บริหาร,ผู้ถือหุ้น, สรรพากร - เกี่ยวข้องกับ เจ้าหนี้, ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, หน่วยงานรัฐ, ลูกค้า, ผู้ตรวจสอบภายนอก
 2. บัญชีบริหาร - เพื่อตัดสินใจ - เกี่ยวข้องกับ ผู้จัดการ, พนักงาน, ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน, พนักงานขาย, ฝ่ายงบประมาณ, เจ้าของกิจการ

การบัญชี 
 1. การจดบันทึก
 2. แบ่งแยก ตาม หมวดบัญชี
  1. สินทรัพย์ (Asset) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรทั้งหมดที่บริษัทมีอยู่
  2. หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง มูลค่าที่บริษัทเป็นหนี้ และต้องนำไปคืนเจ้าหนี้ (creditor)
  3. ส่วนของเจ้าของ (Owners’ / Stockholders’ Equity) หมายถึง มูลค่าส่วนที่เป็นสิทธิ์ของเจ้าของ (ผู้ถือหุ้น)
  4. รายได้ (Revenue)
  5. ค่าใช้จ่าย (Expense)
 3. สรุปผล -> งบการเงิน
  1. งบดุล (Balance Sheet) (สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ) ตัวบอกสถานะการเงินทั้งหมดของบริษัท ณ จุดของเวลาหนึ่งๆ เช่น สิ้นเดือน สิ้นปี หรือวันใดวันหนึ่ง
  2. งบกำไรขาดทุน (Income Statement) (รายได้-ค่าใช้จ่าย = กำไร/ขาดทุนสุทธิ) จะบอกเรื่องของรายรับ รายจ่าย ซึ่งจะส่งผลต่อผลกำไรและขาดทุนในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะมีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างงบดุล 2 อันนั่นเอง
  3. งบกระแสเงินสด ( Statement of Cash Flow) = ตัวบอกการเคลื่อนไหวของเงินสดจริงๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ช่วยให้รู้ว่าเงินสดได้มาจากไหน ใช้ยังไง และมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
  4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
  5. นโยบายและหมายเหตุประกอบงบ

ด้านของบัญชี
 1. Debit (Dr) บัญชีฝั่งซ้าย - ปกติ สินทรัพย์ และ ค่าใช้จ่าย เป็น บวก เมื่ออยู่ด้าน Debit
 2. Credit (Cr) บัญชีฝั่งขวา - ปกติ หนี้สิน, ส่วนของเจ้าของ(ทุน), และ รายได้ เป็นบวกเมื่ออยู่ด้าน Credit
การลงบัญชีคู่ (Double-entry system)
โดยทั่วไปใช้หลักการลงบัญชีคู่ (Double-entry system) แบบแยกประเภท เป็นการลงบันทึกบัญชี โดยจำนวนเงินในบัญชี ด้าน debit เท่ากับด้าน credit

เกณฑ์ที่ใช้บันทึกบัญชีในระบบบัญชีคู่ (Double-entry system) มี 2 เกณฑ์ 
 1. เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) จะบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย เมื่อหน่วยงาน “ได้รับเงิน” หรือ “ได้จ่ายเงิน” ไปจริง โดยไม่คำนึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวข้องของเงินที่ได้รับมาหรือจ่ายไปนั้น 
 2. เกณฑ์คงค้าง/เกณฑ์สิทธิ (Accrual Basis)
  1. รายได้ จะบันทึกเมื่อเกิดรายการขาย แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระค่าสินค้า หรือ บริการก็ตาม 
  2. รายจ่าย จะบันทึกรายจ่ายเมื่อได้รับสินค้า หรือ บริการแล้ว แม้ว่าจะยังไม่ได้ชำระเงินก็ตาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของแต่ละงวดอย่างเหมาะสม

กฎพื้นฐานของการทำบัญชี
สมมติฐาน (Assumptions)
 • หลักความเป็นหน่วยงาน Economic Entity Assumption แยกกิจการออกเป็นหน่วยงานหนึ่ง เช่น A ลงทุนเปิดบริษัท สินทรัพยืที่ลงทุนจะเป็นของบริษัท แล้ว A เป็นเจ้าของบริษัท 
 • หลักความดำรงอยู่ Going concern Assumption มีความคาดหวังว่าจะดำเนินกิจการต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตั้งใจจะเลิกกิจการ
 • หลักการใช้หน่วยเงินตรา Monetary Unit Assumption บันทึกบัญชี ต้องระบุมูลค่าเป็นเงินได้เท่านั้น
 • หลักงวดเวลา Time period Assumption กำหนดช่วงเวลาในการพิจารณาโดยทั่วไป จะปิดบัญชีทุกปี เป็นอย่างน้อย
หลักการ (Principles)
 • หลักราคาทุน Cost Principle บันทึกรายการด้วยราคาทุน มีเอกสารพิสูจน์ได้ชัดเจน
 • หลักการเกิดขึ้นของรายได้ Revenue Recognition Principle กิจการควรจะต้องรับรู้รายได้เมื่อมีรายได้เกิดขึ้น 1.จากการมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น - ลูกค้าจ่ายค่าบริการให้บริษัท 2.จากการมีหนี้สินลดลง - ได้รับการชำระค่าบริการโดยลดหย่อยหนี้สินลง
 • หลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย Matching Principle บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง (แม้ไม่ได้รับจ่ายเป็นเงินจริง ก็ต้องบันทึกรายได้ และ ค่าใช้จ่ายตามการเกิดขึ้นจริง อาจอยู่ในรูปเจ้าหนี้ ลูกหนี้ได้)
 • หลักความสม่ำเสมอ บันทึกโดยใช้วิธี่หรือนโยบายที่เหมาะสมวิธีเดียว เพื่อให้สามารถเปรียบเที่ยบโดยใช้หลักการเดียวกันได้เสมอ
 • หลักการเปิดเผนข้อมูล Full Disclosure Principle จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจและสามารถนำไปประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ
 • หลักฐานอันเที่ยวธรรม ในการบันทึกบัญชีกิจการต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง


21 July 2011 | โดย sstae | tags Howto บัญชีการเงิน

read 17950 พิมพ์

« Howto Reset Password | | การบัญชีพื้นฐาน 2 »

bow_der_kleine

เยี่ยมมาก!

25 July 2011

Facebook Like Box

login